İLKELERİMİZ
 
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Kurumumuz; çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlemiştir.
1-Stratejik planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınarak, diğer kamu kurum, kuruluşları  ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli  koordinasyon sağlanacaktır.
2-Yatırım ve hizmetlerin sunulmasının her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak,  halkın menfaatleri ve memnuniyeti  göz önünde tutulacaktır.
3-İlçelerin, beldelerin ve köylerin eksik olan  her türlü altyapısına ait   yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle, bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek, İstihdamı artırıcı yatırım ve hizmetlere öncelik verilecek ve desteklenecektir.
4-Yatırım ve hizmetlerle ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar bilgi teknolojileri kullanılarak kamu ile bilgi paylaşılıp, şeffaflık sağlanacaktır
5-Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde, çevreye duyarlı olarak projelendirilecek ve uygulanacaktır.
6-İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.
7-Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki ,nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli seçilme kriteri olacaktır.
8-Her türlü Kamusal kaynakların Planlanması, kullanılması ve denetlenmesinde İsrafın önüne geçilecek ve tasarruf tedbirlerine uyularak bu konuda İl Özel İdaresi, diğer kuruluşlar ile sürekli  işbirliği yapacaktır.
9-İl Özel İdaresi çeşitli hizmet alanlarında  yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Bu amaç ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.,
10-Vatandaşlara karşı sorumluluk içerisinde ,hizmet sunumunda kaliteye önem veren ,beyana güvenen , eşit ve adil davranıp,süresi içerisinde  hizmet sunulması için,çalışanların  performanslarının ,bilgi ve becerilerini üst seviyelere çıkartılması.